שטר חוב – בואו נלמד מהו לפני הכניסה לבית

לקבלת הצעת מחיר השאירו את פרטיכם.

שטר חוב הוא אחד מדרכי הבטחת פירעון חובות, הנפוץ בעיקר בשוק השכירות.

לצד היותו נוח ופשוט להכנה, מדובר על אמצעי בעל כוח רב, במיוחד בעת החתמת ערבים לחובו של המשכיר. אז מהן הדרישות הפרוצדורליות, מתי ניתן לבטלו ואלו אמצעים טובים ממנו?

הקדמה

שוק השכירות הישראלי נחשב לפעיל מאוד, בין היתר בשל הקושי הכלכלי לרכוש דירה בישראל וריכוזים סטודנטיאליים אזוריים. לעיתים, שוכרים מגיעים למצב בו אינם יכולים לשלם למשכירי הדירות את שיעור השכירות. משכך, ולשם יצירת וודאות כלכלית בקרב המשכירים, נוצר שטר החוב.

 

מה זה שטר חוב

שטר חוב הוא בטוחה, ללא תנאים, בין שני צדדים לחוזה. במילים אחרות, שטר החוב מהווה התחייבות לתשלום כספי, ויכלו להיפרע על ידי הנושה בעת קרות אירוע עתידי או מוגדר בזמן. על פי הוראות החוק, הדין החל על שטרי חוב הוא הקבוע בפקודת השטרות. משכך, וכפי שיוסבר בהמשך, זכאי בעל השטר, במצבים מסוימים, להעביר את שטר החוב לזכותו של צד ג'. 

שטרי החוב פופולריים מאוד בכריתת הסכמי שכירות, שכן מהווה מעין פשרה בין האינטרסים של השוכר והמשכיר, שכן בעוד אחד מעוניין להבטיח את פירעון הכספים המגיעים לו, והשני מעוניין לא להוציא כספים עודפים.

לעיתים, יכללו שטרי החוב התחייבויות כלכליות הנוגעות גם לתחזוקת ותשלומי הדירה, בהם תשלומי ארנונה, חשמל, מים ועוד.

 

שני סוגים עיקריים של שטרי חוב

בשל היעדר דרישה פורמלית, כפי שיבואר בהמשך, עולים שני קריטריונים עיקריים, עליהם יש לתת את הדעת בעת חתימת שטר חוב. 

ראשית, לעניין הערבים המצטרפים לחוזה. בעל דירה רשאי לדרוש מהשוכר להביא ערבים, אשר יבטיחו את פירעון החוב בעת הצורך. במרבית המקרים, על שטר חוב חתומים שני ערבים, אשר נכנסים לנעלי החייב ככל שאינו יכול לפרוע את החוב. הסיבה העיקרית לדרישה זו היא היעדר כל גיבוי חיצוני לחייב, במצב של חדלות פירעון או חוסר יכולת כלכלית לפירעון החוב, המוביל לירידה באיכות הבטוחה.

שנית, יש לקבוע האם שטר החוב יהא סחיר או לא. ככל שהשטר סחיר, יכול הנושה למכור את זכויות הכלכליות לאדם אחר. בקריטריון זה, מקובל ששטר החוב יהא כזה שאינו סחיר, שכן אנו נעדיף להתנהל מול בעל החוב המקורי ולא מול גורמים שאינם סימפטיים. לשם מניעת סחירות, יש לציין את הדבר על גבי השטר.

 

הפרטים שיש למלא בשטר החוב

בעבר, חתימת שטר חוב הייתה פרוצדורלית ומוסדרת, ומשכך, היה על הצדדים לרכוש שטר חוב בבנק הדואר. אולם, במשך השנים החלה הכרה בחוזים פחות פורמליים ונוקשים, גישה אשר הובילה לביטול מכירת שטרי החוב, ומתן האפשרות לכתוב אותם באופן חופשי.

אולם, יש לציין כי ככל שהשטר פגום, ובעיקר חסר מידע מהותי, הוצאה לפועל ובית המשפט רשאים שלא לקבלו. 

    • שם הנושה – לצד פרטים מזהים שונים, לרבות תעודת זהות וכתובת מגורים. 
    • גובה החוב – הסכום הנקוב אותו ניתן לפרוע. הסכום לא יעבור את תקרת השטר (בהמשך)
    • מניעת סחירות – כאמור לעיל, יש לציין "למוטב בלבד" או "לא סחיר" בראש השטר. 
  • התמורה הניתנת – יש לציין כנגד מה ניתן שטר החוב והתשלום מטעם הנושה. 
  • חתימות ופרטים מזהים – על כל החתומים על שטר החוב, הן הצדדים להסכם השכירות והן הערבים, ככל שקיימים, למלא פרטים מזהים בצירוף צילום תעודת זהות.

 

הכלל היחיד

כאמור, לשטר חוב יש ערך מקסימלי אותו ניתן לפדות בעת הפרת החוזה. שיעור התקרה של שטר החוב יהא אחד מבין סכום דמי השכירות בעבור שליש מהתקופה וסכום דמי השכירות החודשיים לאורך שלושה חודשים. הסכום שיבחר מבין השניים יהא הנמוך מבניהם.

לדוגמה, ככל שמדובר על שכירות למשך חצי שנה, תוך שיעור תשלום חודשי העומד על 2,500 שקלים, תקרת השכר תהיה לפי הדרך הראשונה, ושיעורה יעמוד על 5,000 = 6/3 X 2,500. לעומת זאת, ככל שמדובר בשכירות לאורך שנה, תחת אותו תשלום חודשי, נבחר בדרך השנייה, ויעמוד על 7,500 = 3 X 2,500.

 

אופן השימוש וביטול השטר

לאחר שראה בעל חוב כי החייב אינו מתכוון לפרוע את חובו התקופתי, הוא זכאי להשתמש בשטר. ראשית, על הנושה להודיע לשוכר על רצונו לממש את השטר, דרישה הנובעת מתוך הרצון לאפשר לחייב לפרוע את חובו למנוע את ההליך. ככל שהפנייה האמורה לא עזרה, ייפנה בעל השטר אל הוצאה לפועל בבקשה לביצועו.

ביטול השטר מתאפשר לאחר השלמת העסקה. מרגע שפרע החייב את כלל חובותיו לנושה, וקיבל את מלוא התמורה, יוכל החייב לדרוש את שטר החוב מבעל הנכס. תאריך העברת השטר האחרונה הוא 60 יום לאחר סיום העסקה, או לחילופין, מרגע פירעון כלל החובות.

 

היתרונות שבשימוש בשטר החוב

כאמור, שטר חוב נעדר כל דרישה פרוצדורלית, ולכן גמיש מאוד. לצד יתרון זה, ישנם מספר יתרונות הגלומים בשטר החוב, וחלקם אף נובעים מעובדה זו לבדה. 

ראשית, מדובר במסמך פשוט שאורכו אינו עולה על עמוד. כמו כן, על אף אורכו הקצר, מהווה שטר החוב מסמך חוקי, בעל תוקף משפטי מחייב. שלישית, ככל שאינו למוטב בלבד, ניתן להמחותו לצד ג'. כמו כן, ככל שלא צוין בשטר החוב סכום מקסימום לפירעון, בעל החוב רשאי למשוך את מלוא הסכום עד לתקרת השטר. 

לבסוף, ואולי היתרון החשוב ביותר בו, הוא שמדובר על ערובה בעלת רמת ביטחון גבוהה, במיוחד כאשר מדובר על כזו עם ערבים, אשר ניתן לפדותה באופן די מהיר, שכן לא דורשת הגשה אל בית המשפט לשם בירור התובענה, אלא יש להגישה ביצוע בהוצאה לפועל ישירות.

 

חסרונותיו של שטר החוב

למרות היתרונות הרבים שפורטו לעיל, לשטר החוב שני חסרונות על פני ערובות אחרות. 

ראשית, לשם ביצוע שטר החוב, יש לפנות להוצאה לפועל. אומנם לא מדובר על ערכאה שיפוטית אלא ערכאה מבצעת, אך ההתמודדות מול גוף בירוקרטי ממשלתי אינה פשוטה אף פעם. החיסרון השני הגלום בשטר החוב עולה ככל שאין ערבים לשטר. במצב זה, ככל שהחייב מגיע למצב של חוסר יכולת פירעון, שטר החוב חסר כל תועלת.

 

בין שטר חוב לשיק ביטחון

אחת מהערבויות הקיימות בשוק היא שיק ביטחון. ישנה תפיסה רווחת כי שיק מהווה כסף מזומן, המביאה שוכרים רבים לחשוב ששטר החוב עדיף מבחינתם. ייתכן שתפיסה זו תשתנה לאחר קריאת הפסקה הבאה.

ההבדל המהותי בין השניים הוא פרק הזמן עד למימוש, והוא הסיבה העיקרית לדעה לעיל. בעוד לשם מימוש שטר חוב על אדם להגיש בקשת ביצוע אצל רשם הוצאה לפועל, פירעון שיק בנקאי דורש אך ורק הגעה אל הבנק, ככל שמצוינים בו שם הבנק ומספר החשבון ממנו ניתן לפדות את השטר. 

אולם, פעמים רבות, ובעיקר בשל העובדה שניתן לבטל שיקים, שטר החוב יהא חזק יותר משיק הביטחון. על אף שמדובר על התחייבות בלבד, יכול הנושה לפנות אל הערבים, אשר אחראים לפידיון החוב, ולדרוש מהם את התשלומים. משכך, לעיתים מדובר על כלי חזק יותר להחזר חוב.

 

השוואה כללית של הערובות בשוק

יש לציין, בטרם פריסת הערבויות השונות, כי מדובר על משחק אפס, בו ככל שצד אחד מרוויח יותר, הצד השני מפסיד יותר. משכך, בחירה בערבות היא אינדיבידואלית, ונתונה הן ליכולות המשא ומתן של הצדדים לעסקה.

מעל לכולם, בגאון רב, עומד פקדון המזומן. מדובר על כסף וודאי, אשר ניתן לבעל הנכס. מבחינת הנושה, מדובר על הבטוחה הטובה ביותר. מנגד, בעבור החייב, מדובר על האלטרנטיבה לא אופטימלית, שכן מדובר על כסף שיכל לשמש אותו באופן שוטף.

במקום השני ניתן למצוא את הערבות או השיק הבנקאי. כאשר מדובר על שיק, המנפיק הוא הבנק, אשר מפריש מחשבונו של החייב את הסכום הנקוב, ושומר אותו עד לפירעון ההתחייבות או ביטול השיק. ערבות בנקאית היא בעצם מצב בו הבנק משמש ערב לחייב. היות וספק שבנק אי פעם יכנס למצב של חדלות פירעון, ערובה זו מגיעה כמעט ללא חשש.

אחרי אלו, כאמור, עומדת ההתלבטות בין שיק הביטחון לבין שטר החוב. אומנם שיק הביטחון מעניק גישה יותר נוחה לכסף, אך ככל שזה מבוטל, בשני המקרים יהא על הנושה להגיע אל כתלי הוצאה לפועל. 

מתחת לכל אלו, עומדים ערבויות ושטרי הערבות. לעניין אלו, בטרם פנייה להוצאה לפועל, על הנושה לפנות לבית המשפט. רק לאחר שזה הכיר בחיוב כתקף משפטית, יוכל הנושה לפנות לרשם הוצאה לפועל לשם ביצוע השטר.

 

סיכום

שטר חוב הוא ערובה כלכלית, נוחה לגיבוש ולחתימה, אשר מעניקה לבעל החוב וודאות כלכלית לגבי המשך הפירעון. לצד העובדה שאין פרוצדורה קבועה לרישומו, אין לעבור את תקרת השטר, שגובהה כנמוך מבין שליש מסך סכום התשלום או 3 פעמים שיעור השכירות החודשי. ניתן לראות כי למנגנון שטר החוב יתרונות רבים, אולם ככל שלחייב אין ערבים, יכול הנושה להישאר ללא כלום. 

נשמח לעמוד לשרותכם בכל נושא

השאירו את פרטיכם
ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

כתבות נוספות בנושא